Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM

BUDKI FOTOGRAFICZNEJ („Regulamin”)

OBOWIĄZUJE OD 26.11.2018

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki określają zasady zakupu usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej.

 2. Usługa z wykorzystaniem budki fotograficznej świadczona jest przez Bernadettę Mentel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FOTOGRAFOWANIE Bernadetta Mentel, ul. Jana Kazimierza 213, 34-340 Jeleśnia, posiadającą NIP: 553-103-95-81 zwanego w dalszej części Zleceniobiorcą.

 3. Zainteresowani zakupem usługi użytkownicy strony www.retrokadr.pl („Użytkownik”) są uprawnieni do pobierania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu.

 4. Adres Zleceniobiorcy i dane kontaktowe:

  • adres internetowy – www.retrokadr.pl,

  • e-mail – kontakt@retrokadr.pl, telefon: + 48 737 485 783

 5. Każda osoba przed przystąpieniem do zakupu i korzystania z usług Zleceniobiorcy powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 6. Dokonywanie zakupu usług na stronie Zleceniobiorcy pod adresem www.retrokadr.pl wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 7. Treść strony internetowej www.retrokadr.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§2

RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCY

Budka fotograficzna jest to urządzenie, które wykonuje sesje zdjęciowe i drukuje wydruki.

Sesja zdjęciowa wykonana przy użyciu budki fotograficznej rozumiana jest jako następujące zaraz po sobie wykonanie 4 zdjęć.

Wydruk rozumiany jest jako kartka papieru fotograficznego o rozmiarach 5×15 cm lub 10 x 15 cm przedstawiająca zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej.

W zakresie usług fotograficznych świadczonych przez Zleceniobiorcę zawiera się świadczenie usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, w skład której wchodzą:

 • wykonanie nielimitowanej ilości sesji w trakcie trwania usługi,

 • wykonanie 2 wydruków w rozmiarze 5×15 cm po każdej sesji zdjęciowej,

 • obsługa asystenta,

 • tła do wyboru,

 • dojazd na terenie miasta Krakowa,

 • gadżety,

dodatkowo indywidualnie wynegocjowane ze Zleceniodawcą usługi:

 • pamiątkowy album – usługa polega na dostarczeniu przez Zleceniobiorcę albumu fotograficznego, do którego Zleceniodawca będzie mógł wkleić wydruki,

 • dojazd poza miasto Kraków,

 • odbitka dla każdego” – każda osoba znajdująca się przynajmniej na 2 z 4 zrobionych podczas sesji zdjęciowej zdjęciach, otrzyma wydruk,

 • galeria internetowa – usługa polega na umieszczeniu zdjęć Zleceniodawcy, wykonanych podczas usługi na serwerze Zleceniobiorcy i umożliwieniu dostępu do nich poprzez stronę internetową www.retrokadr.pl; dostęp do zdjęć jest możliwy po podaniu hasła ustalonego ze Zleceniodawcą,

 • pendrive ze zdjęciami – usługa polega na dostarczeniu Zleceniodawcy po wykonanej usłudze zdjęć wykonanych podczas usługi w formie cyfrowej na nośniku danych,

 • napis na wydruku – usługa polega na przygotowaniu przez Zleceniobiorcę napisu, który znajdzie się na każdym wydruku,

 • zakup tła – Zleceniobiorca zakupi wybrane przez Zleceniodawcę tło, które dostarczy na miejsce świadczenia usługi budki fotograficznej; tło staje się własnością Zleceniodawcy w momencie zapłaty za usługę budki fotograficznej.

§3

FORMY KONTAKTU Z USŁUGODAWCĄ

Zleceniobiorca może porozumiewać się ze Użytkownikiem:

 • Telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 737 485 783

 • Drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@retrokadr.pl

§4

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Każdy korzystający ze strony internetowej www.retrokadr.pl w celu rezerwacji terminu usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, zawarcia lub odstąpienia od usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej lub złożenia reklamacji w związku z usługą budki fotograficznej powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze strony internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 3. Zleceniobiorca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody lub naruszenia jakichkolwiek dóbr w przypadku posługiwania się przez Użytkownika lub inne osoby korzystające ze strony internetowej, fałszywymi danymi lub innymi informacjami mogącymi naruszać dobra osób trzecich chronione prawem.

§5

REZERWACJA TERMINU WYKONANIA USŁUGI BUDKI FOTOGRAFICZNEJ

 1. Usługobiorca zainteresowany zakupem usługi budki fotograficznej zgodnie z indywidualnie wynegocjowaną ofertą może dokonać rezerwacji terminu usługi:

  • telefonicznie pod numerem telefonu + 48 737 485 783, zamówienie telefoniczne jest każdorazowo dodatkowo potwierdzane przesłaniem wiadomości e-mail przez Zleceniobiorcę,

  • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@retrokadr.pl.

 2. Potwierdzenia możliwości realizacji usługi budki fotograficznej w terminie i zakresie usług określonym w rezerwacji Zleceniobiorca dokona w formie telefonicznej lub na adres e-mailowy wskazany w rezerwacji, w ciągu najpóźniej 72 godzin od otrzymania rezerwacji terminu, zgodnie z powyższym punktem 1.

 3. Rezerwację uważa się za dokonaną po dostarczeniu Zleceniobiorcy na adres poczty elektronicznej kontakt@retrokadr.pl skanu podpisanej przez Zleceniodawcę umowy oraz wpłaty zaliczki we wskazanym umową terminie – o ile umowa przewiduje możliwość uiszczenia zaliczki.

 4. Rezerwacji można dokonać najwcześniej na 6 miesięcy przed datą świadczenia usługi budki fotograficznej.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z usług budki fotograficznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na fotografiach. Osoba korzystająca z usług budki fotograficznej jest świadoma, że fotografie wykonane przy użyciu budki stanowią własność zamawiającego usługę i będą rozpowszechniane zgodnie z treścią zawartej przez Zleceniodawcę (zamawiającego usługę budki fotograficznej) i Zleceniobiorcę (świadczącego usługę budki fotograficznej) umowy. Osoba, która korzysta z usług budki i udziela zgody na rozpowszechnianie wizerunku dobrowolnie, akceptując warunki Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Bernadetta Mentel, ul. Jana Kazimierza 213, 34-340 Jeleśnia,
  • kontakt z Administratorem – kontakt@retrokadr.pl,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym przedstawienia oferty dot. Umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., d) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w złożeniu/uzyskaniu oferty oraz realizacji Umowy oraz współpracownicy, kontrahenci i podwykonawcy Administratora, w zakresie niezbędnym i koniecznym do wykonania Umowy,
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres uzasadniony uzyskaniem oferty oraz wszelkich niezbędnych i związanych z ofertą informacji, nadto zaś, przez okres związania stron Umową,
  • osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uzyskania oferty oraz odmową zawarcia umowy,
  • dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.

§7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Na stronie internetowej www. retrokadr.pl wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez użytkownika strony, system wysyła do komputera użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, strona nie będzie mogła zidentyfikować użytkownika ani jego preferencji.